ระบบลงทะเบียนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

“Moderate Class, More Knowledge” ร.ร.เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ลงทะเบียน/รายชื่อกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

รายงานการลงทะเบียน


ระดับชั้น ห้อง 6 ห้อง 7 ห้อง 8 ห้อง 9 ห้อง 10
นักเรียนชั้น ม.1 39/39 38/40 36/40 34/40 37/40
นักเรียนชั้น ม.2 46/48 44/46 47/48 45/49 44/48
นักเรียนชั้น ม.3 24/46 0/47 0/47 0/47 0/47